Zawody prawnicze. Gwaranty niezawisłości sądów oraz praca adwokatów.

Prawnik jest osobą, która pod względem naukowym lub zawodowym zajmuje się prawem. Nie upoważnia go to jednak do wykonywania zawodów takich jak sędzia, prokurator czy obrońca. Do tego konieczne jest posiadanie wyższego, uniwersyteckiego wykształcenia prawniczego oraz odbycie dodatkowego stażu (aplikacji). Jednym z najważniejszych zawodów prawniczych jest sędziostwo. Jest to osoba, która uprawniona jest do orzekania wyroków w różnych sprawach. Działa w oparciu o zasady niezawisłości oraz bezstronności. Szczególnie ważna jest ta pierwsza. Dzięki niej możliwe jest wydawanie sprawiedliwych wyroków, które bazują na obowiązującym prawie oraz ustawom.

Polega ona na tym, że sędzia podczas rozstrzygania sprawy nie podlega żadnym naciskom z zewnątrz (głównie ze strony władzy wykonawczej). W celu zapewnienia tej możliwości, stosowane są tzw. gwarancje niezawisłości. Pierwszą z nich jest nieusuwalność z urzędu. Sędzia powoływany jest na dożywotnio, a tego stanowiska można go pozbawić wyłącznie orzeczeniem innego sądu. Jest to gwarancja tego, że nie będzie podlegał naciskom z zewnątrz – niemożliwe jest zagrożenie mu, że straci pracę w wyniku niedotrzymania polecenia. W ten sposób może orzekać w zgodzie z własnym sumieniem, stanem wiedzy, doświadczeniami życiowymi oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Kolejnym gwarantem jest nieprzenoszalność. W ten sposób nie można zagrozić mu tym, że zostanie przeniesione w inne miejsce. Może zostać on przeniesiony tylko na własny wniosek. Istnieje możliwość przeniesienia sędziego również na podstawie orzeczenia sądu, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach. Następnym z gwarantów niezawisłości jest immunitet sędziowski. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności. Może tak się zdarzyć, ale tylko wtedy, gdy wydana zostanie zgoda sądu dyscyplinarnego. Sędzia nie może zostać zatrzymany ani aresztowany – chyba, że zostanie ujęty na gorącym uczynku.

Na dodatek sędzia nie może być zatrudniony w innym miejscu oraz prowadzić działalność publiczną. Wieliczka adwokat jest prawnikiem, którego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej – głównie w zakresie udzielania porad prawnych, ale także polegające na sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami oraz urzędami. Adwokaci mogą wykonywać swój zawód indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Prawo do wykonywania zawodów ma obecnie ponad 7 tys. adwokatów.

Aby je nabyć, trzeba być wpisanym na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. Każdy adwokat musi posiadać wykształcenie wyższe, odbyć aplikację adwokacką oraz zdać egzamin adwokacki. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które posiadają tytuł profesora lub doktora habilitowanego. Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatury w Polsce. Posiada osobowość prawną. Ich podstawowym obowiązkiem jest składanie sprawozdania z działalności adwokatury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *