Zawody prawnicze w Polsce – ich przywileje oraz obowiązki

Prawnicy są osobami, którzy mają za zadanie stać na straży przestrzegania prawa. Każda z takich osób posiada wykształcenie wyższe, uniwersyteckie. Ukończenie takiej szkoły nie jest proste, tym bardziej, że tak naprawdę jest to dopiero początek kariery i nauki. Po ukończeniu takiej szkoły koniecznym jest, aby odbyć praktyki – częściej spotykane pod nazwą aplikacją. Zawody prawnicze uważane są jako zawody zaufania publicznego. Oznacza to, że ludzie powierzają takim osobom swoje tajemnice i oczekują, że zostaną zrozumiani oraz otrzymają odpowiednie wsparcie. Wśród zawodów prawniczych można między innymi sędziów. Są to funkcjonariusze publiczni, którzy są uprawnieni do orzekania w sprawach, które należą do właściwości sądów oraz trybunałów.

Dotyczy ich zasada niezawisłości oraz bezstronności. Od 1989 roku sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP. odbywa się to na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. W Polsce prawa oraz obowiązki takich osób ustanowione są przez różne prawa. Wśród najważniejszych z nich można wymienić m.in. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawo o ustroju sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych itp. Każdy z sędziów jest niezwisły. Jest to konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, która polega na tym, że sprawy są rozpatrywane przez pryzmat jedynie Konstytucji oraz ustaw. W ten sposób sędzia nie podlega naciskom z żadnych stron – głównie przez strony władzy ustawodawczej. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko w ten sposób można mieć pewność, że wyroki będą sprawiedliwe i orzekane zgodnie z obowiązującą literą prawa, wiedzą sędziego oraz jego przekonaniami i doświadczeniami zawodowymi. Gwarantem takiej niezawisłości jest między innymi nieusuwalność z urzędu. Jest to prawo, które zabrania odwoływania takich osób ze swojego stanowiska.

W ten sposób nie można zagrozić mu, że zostanie usunięty ze stanowiska lub odsunięty od danej sprawy. Kolejnym gwarantem jest nieprzenoszalność. Jest to prawo, które zabrania przenoszenia sędziów pomiędzy różnymi stanowiskami lub siedzibami. To również ma na celu wyeliminowanie sytuacji, że zostanie postawiony przed groźbą ze strony osób trzecich. Na dodatek ma immunitet sędziowski. Na jego mocy nie może zostać on pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zostanie nakryty na gorącym uczynku. Wtedy może zostać uchylony immunitet i zostać sądzony jak zwykła osoba. Zawodem, który polega na obronie osób i reprezentowaniu ich przed sądem jest adwokat. Organem, który jest za nich odpowiedzialny nazywa się adwokaturą. Jest to też nazwa, która określa się ogół osób, które ukończyły aplikację w tym kierunku.

One comment

  1. Czy można zostać jakoś prawnikiem bez aplikacji? Podobno doktorzy i profesorowie prawa mają taką możliwość?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *